O škole

Identifikační údaje

Mateřská škola Orlová – Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace
se sídlem: Na Vyhlídce 1143 , 735 14 Orlová – Lutyně
IČO: 66182531
Odloučené pracoviště: Mateřská škola Orlová – Lutyně Lesní 859
Zřizovatel: Město Orlová, Osvobození 796 Orlová – Lutyně 735 14

Statutární zástupce právního subjektu: Mgr. Yvona Dluhošová

Zástupkyně ředitelky: Bc. Věra Pečonková

Učitelka pověřená zastupováním: Bc. Gabriela Polanská

K naší organizaci patří tři mateřské školy. Od 1. 9. 2016 se stala odloučeným pracovištěm MŠ Lesní č. 859 a od 1. 9. 2017 MŠ Kpt. Jaroše č. 762.

Charakteristika školy

Mateřská škola Orlová – Lutyně Lesní 859

Tato mateřská škola je pavilonová, umístěná v sídlištní zástavbě, poblíž ZŠ. Kolem budovy je velká školní zahrada, nedaleko je lesopark. Škola byla dostavěna v roce 1977 a v tomtéž roce zahájila provoz. Kapacitně je určena pro 158 dětí, škola má sedm tříd. Pět  tříd je naplňováno do počtu 24, děti jsou rozděleny podle věku. Dvě třídy jsou speciální, zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mateřská škola není nijak profilována a vychází při pedagogické práci z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a svého Školního vzdělávacího programu. Zaměřujeme se na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné

Měsíční úplata pro školní rok 2023/2024 je stanovená na 450 ,- Kč. Děti v posledním ročníku mateřské školy úplatu nehradí.

Stravné celodenní je 45,- Kč a pro děti s odloženou školní docházkou 51,- Kč.

Provoz školy

Provoz školy začíná v 6,00 hod a končí v 16,30 hod od pondělí do pátku.

Přijímají se děti zpravidla od tří let věku, nejdříve však od dvou let. Podávání žádostí o přijetí probíhá v květnu v rámci správního řízení.

Uspořádání dne je flexibilní a reaguje na aktuální změny či potřeby dětí.

06.00 – 11.30 scházení dětí (do 8.15), hry, volné a řízené činnosti dětí, pohybové aktivity, pobyt venku (dle povětrnostních a rozptylových podmínek), dopolední svačinka (8.15– 9,00)

11.30 – 12.15 oběd, hygiena

12.15 – 13.45 převlékání, odpočinek, klidové činnosti

od 14.00 odpolední svačinka, hry, volné a řízené činnosti dětí, rozcházení dětí

Pohybové chvilky – provádí učitelka s dětmi denně, ta rozhoduje o časovém rozsahu a náplni.

Pobyt venku – jeho délku určují učitelky dle povětrnostních a rozptylových podmínek, jejich povinností je vždy dbát na bezpečnost dětí. Od pobytu venku se upouští v případě trvalého deště, silného větru, mrazu pod -5° C, špatných rozptylových podmínek.

Stravování – děti svačí a obědvají v pracovně, přítomna je učitelka a školnice, děti jsou vedeny k samostatnosti, mladším dětem pracovnice pomáhají. Na vyhrazeném místě mají děti své hrníčky, kde se stále během dne dolévá pití. Děti nejsou do jídla nuceny! Strava je dovážená ze ZŠ Ke Studánce.

Odpolední odpočinek – každé dítě má své označené lehátko a antialergické lůžkoviny. V této době se po krátkém odpočinku starší děti věnují klidovým činnostem. Děti se u nás nenutí spát, jen odpočívají!

Školní vzdělávací program

V naší mateřské škole uskutečňujeme vzdělání podle Školního vzdělávacího programu nazvaného „Skládám si svůj svět“.  Jeho naplňováním usilujeme o to, aby děti přicházely do naší mateřské školy rády, byli v ní spokojené, měly dobré vztahy s kamarády i dospělými. A při všech činnostech a prožitcích se spontánně mnoho nového naučily i poznaly.

Doplňkové vzdělávací aktivity

K doplňkovým vzdělávacím aktivitám školy patří sportovní aktivity.

Tradiční akce a aktivity školy

Za velmi důležité v předškolním vzdělávacím procesu považujeme spojení života školy s vnějším společenským prostředím. Jde o akce školy směrem k jiným subjektům a naopak účast na akcích jejich. Organizujeme několikadenní pobyty pro děti na horách. Navštěvujeme s dětmi divadelní představení v DKMO, zveme divadélka k nám. Organizujeme celodenní výlety, různé naučné polodenní výlety, oslavy Dne děti se soutěžemi. Akce pro rodiče – tvořivé dílny, drakiádu, karneval, besídky apod. Účastníme se akcí pořádaných různými orlovskými organizacemi, jako DDM, ZUŠ, dětskou knihovnou, městem Orlová a dalších. Spolupracujeme se Základní školou.

Spolupráce s rodiči

Jsme si vědomy důležitosti této podmínky a dobré vztahy s rodiči jsou v nejvlastnějším zájmu všech zaměstnankyň i dobrého jména školy. Snažíme se vytvářet pocit sounáležitosti, podporujeme zájem rodičů o dění v MŠ, mohou dle podmínek a potřeby hovořit o dětech či provozních záležitostech s učitelkami i ředitelkou. Rodičům je poskytnuta možnost seznámit se s probíhajícími výchovně vzdělávacími činnostmi, s pracemi dětí. Samozřejmou součástí života školy jsou společné neformální akce s rodiči.

Další informace najdete ve Školním řádu naší školy, který najdete v odkazu Dokumenty.